برخی نو‌آوری‌های میرداماد در الرواشح السماویه

نویسندگان

چکیده

گرچه میرداماد شهرتش را بیشتر مدیون نگاشته‌هایی پیرامون حکمت و فلسفه است، لکن در زمینه‌های متعدد، از جمله علوم نقلی نیز دارای آثاری متعدد و شایستۀ بررسی است. کتاب التعلیقه علی اصول الکافی وی با توجه به نام کتاب و مقدمۀ آن، گویی قرار بود شرح احادیث کتاب سترگ کافی باشد، اما در ادامه متوجه شد بررسی اسناد روایات بر بررسی متون، مقدم است؛ بدین رو تصمیم گرفت ابتدا در مجموعه‏ای موسوم به الرواشح السماویه، دیدگاه‌های خود را در مصطلحات حدیث و مباحث مهم رجالی بیان نماید که در مواردی دیدگاهی خلاف مشهور گذشتگان نیز مطرح می‌کند. این تحقیق با توصیف و تحلیل دیدگاه‌های میرداماد، براساس روش تطبیقی ـ مقایسه‌ای با سایر عالمان حدیثی متقدم شیعه به دستاوردهایی نائل گشته است؛ توثیق ابراهیم بن هاشم قمی و صحیح انگاشتن مرویات وی، تعریف دقیق اصطلاح قوی که از منظر عالمان متقدم دارای معنای موسّعی بوده اما میرداماد آن را تضییق کرده، عدم تمایز بین حدیث مستفیض و مشهور، جعل اصطلاح تخریج و تخرّج و ضبط متفاوت حدیث معضل را از جمله این موارد می‌توان برشمرد. همچنین تقسیم‌بندی‌های بدیع و دقت‌های لغوی وی از دیگر نوآوری‌های میرداماد در مباحث درایه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Innovations of Mirdamad in Al- Rawasheh Al- Samawiyyah

چکیده [English]

Although Mirdamad is mainly known for his philosophical writing, he has many other works on narrational sciences, which are important to discuss and study. While writing his book Glosses on Al- Usul Al- Kafi, which considering the title of the book and its introduction seems to be written to explain the traditions collected by al-Kafi in his magnum opus of hadith, he understood that an investigation of the documents of the traditions should come prior to the study of the traditions themselves. Therefore, he decided to express his views on the technical terms of hadith and important issues related to the transmitters of hadith in a collection titled Al- Rawasheh Al- Samawiyyah in which he sometimes offers views that are opposite or at least different from those of earlier scholars. Having explained and analyzed the views of Mirdamad, this article by comparing his views with those of other earlier Shii scholars of traditions has come with significant conclusions, such as documenting Ibrahim Ibn Hashim al-Qomi and endorsing what he has transmitted, explaining with precision the firm term, which from the viewpoint of earlier scholars had a wide meaning but Mirdamad has narrowed it down, obliterating the difference between well-documented and well-known tradition, introducing the term inferring, and a different explanation of the difficult hadith. Moreover, new classification and verbal precisions are some other innovations of Mirdamad in the subject of Understanding hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mirdamad
  • Al- Rawasheh Al- Samawiyyah
  • Authorities
  • Technical Term