چرایی تعبیر «بعْثَت» برای قیام حضرت مهدی در روایات فریقین

نویسندگان

چکیده

تفحص در باب احادیث مربوط به حضرت مهدیZ، در کتب عامه و نیز امامیه، واژه‏ای مشترک برای بیان ظهور حضرت مهدیZ به دست می‏دهد که از جهت مفهوم دینی، بسیار حائز اهمیت است. تعبیر بعْثَت‌ که برای حضرت مهدیZ در بسیاری از احادیث نبوی در این راستا به کار رفته، دقیقاً همان تعبیری است که در میان انسان‌ها، تنها برای فرستادگان الهی و نقبای ایشان به کار رفته است. از نکات مهمّ دیگر که در فرمایش پیامبر2 ملاحظه می‌شود، مبعوث شدن حضرت مهدیZ توسط خداوند و نیز قطعیت بعثت ایشان در روزگار پایانی زمین است. این‌ها نکاتی است که تنها با عقیدۀ امامیه درخصوص امامان معصومk و آخرین آنان، حضرت مهدی و غیبت و ظهور او سازگاری دارد. بخش پایانی این مقاله، که با روش تحلیلی - وصفی انجام گرفته، ناظر به نتایجی برگرفته از روایات ائمه‌ است که همگی به وجوه تشابه بعثت آخرین ذخیرۀ خداوند با سایر فرستادگان الهی اشاره می‌کند. مقاله به بیست‌وسه مورد از وجوه مشترک بین بعثت پیامبران و ظهور حضرت مهدی دست پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why the Rising of Imām al-Mahdi is Called “Sending” in the Traditions of the Two Sects

چکیده [English]

Looking at the traditions about Imām al-Mahdi, peace be upon him, in the Sunni and Shii books one can see one common tern that is used for the appearance of Imām al-Mahdi , peace be upon him, which has a religious significant meaning. The term “Sending” which is used for him in many Prophetic traditions is precisely the same term which is used by people only for divine Prophets and their deputies. Besides, in the speech of the Prophet, peace be upon him and his household, it is mentioned that Allah will send Imām al-Mahdi, peace be upon him, and he will be definitely sent at the end of time. These are issues which are only compatible with Shii dogmas on the Immaculate Imāms, peace be upon them, and the last of them, Imām al-Mahdi and his occultation and appearance. This article which is a descriptive-analytic research finally concludes that on the basis of of traditions reported from the Imāms there are many similarities between the sending of the last Imām and other divine Prophets. The article refers to 23 cases of similarity between the Imām al-Mahdi and other divine Prophets.