جستاری فقه الحدیثی در حدیث بدعت و بهتان

نویسنده

چکیده

از سخنان منقول از پیامبر اسلام2 که موجب کژتابی‌ها و چالش‌هایی در فهم مراد واقعی آن گشته کلامی است صحیح السند که مسلمانان را مکلف می دارد تا در برابر بدعت‌گزاران در دین با قاطعیت موضع گرفته بیزاری خود از آنان را ابراز داشته با سب و طعن و بهتان و غیبت آنان موجب درماندگی آنان گردد. جست‌وجوی پیش رو به بررسی سندی و محتوایی حدیث مزبور پرداخته است تا مگر از رهگذر رویکرد فقه الحدیثی بدین پرسش، پاسخ دهد که حدیث موضوع بحث تا چه میزان با اصول و ارزش‌های شناخته شده در متن دین معارض است. در جست‌وجوی حاضر بدین نتیجۀ روشن می‌توان دست یافت که مفاد و مضمون حدیث بدعت و بهتان، هیچ گونه تعارضی با ارزش‌های شناخته شده در آموزه‌های دینی ندارد، چنانکه با اصول عقلائی حاکم بر پیوند‌های اجتماعی جوامع انسانی نیز به طور کامل همخوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theological Study of the Hadith of Heresy and Slander

چکیده [English]

One of the traditions reported from the Prophet of Islam, which has caused much controversy, is the well-documented hadith ordering the Muslims to stand against the heretics in religion and to show their opposition to them by cursing, insulting, slandering and backbiting them. This research is an attempt to study the documents and the content of this hadith so that it may answer the question to what extent this hadith is at variance with the principles and values known in religion. This article concludes that the hadith of heresy and slander is neither at variance with the values known in religious teachings nor incompatible with the rational principles ruling social relationships in human societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heresy
  • Slander
  • Hadith
  • Waqi'ah
  • Vilification