دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، شهریور 1395 (15) 
روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

صفحه 7-28

فتحیه فتاحی‌زاده؛ محمدکاظم رحمان‌ستایش؛ سمیه رضوی‌خواه


معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت

صفحه 29-50

مجید معارف؛ عبدالهادی فقهی‌زاده؛ مصطفی آذرخشی


بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سُوَر معوذتین

صفحه 229-248

سید علی‌اکبر ربیع نتاج؛ رضا آقاپور؛ محمدصادق حیدری