معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت

نویسندگان

چکیده

برانگیختن توجه مردم نسبت به حق‌متعال، محوری‌ترین موضوع در آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیتk است. در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات امامان معصومk، ایمان به حضور و احاطۀ خداوند بر عالَم مطرح شده است؛ به گونه‌ای که این اعتقاد بنیادی، زیربنای تمام موضوعات دینی اعمّ از اعتقادات، اخلاقیات و احکام عملی را شکل می‌دهد؛ چنان‌که در آیات قرآن و احادیث پیامبر2 و امامانk، به این موضوع نیز عنایت ویژه‌ای شده است که خداوند متعال، منزه از آن است که شبیه مخلوقات خود باشد؛ در این آموزه‌ها در حقیقت، بر دو اصل ایمان به خداوند و نفی همانندی خدا و خلق تأکید شده است. از این دو موضوع، در روایات اهل بیتk، با عنوان «معرفت بین الحدّین» یاد شده است؛ یعنی معرفتی که به دور از ورطۀ انکار و تشبیه خداوند است.این سطح از شناخت، حداقل معرفتی است که انسان باید نسبت به خداوند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Maerefat bain al-Haddain” or Knowledge between two borders in Qur’anic verses and Hadith of the Prophet’s household (pbut)

چکیده [English]

Arouse people's attention towards the God, is the most central issue in the teachings of the Holy Quran and the Prophet’s household (pbut). In many of Qur’anic verses and the Imams (pbut) rewayats (sayings), belief in the being of God and his surrounding of all of the universe has been stated; This has been mentioned in a way that this fundamental belief is the base of all religious issues and themes including Beliefs, morals and practical rules. Also there has been mentioned that God almighty is not similar to any of his creations. Therefore, in such teachings, belief in the God Almighty and Denying the similarity between God and creations, has been emphasized. These two subjects, in hadith of the Prophet’s household (pbut), have been mentioned with the topic of “Marefat bain al-haddain.” It explains the knowledge that is far from the abyss of denial of God and similarity to his creations. This level of knowledge is the minimal knowledge that humans must have about God all mightly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : monotheism
  • Marefat bain al-haddain
  • obstruction
  • denial and similarity