لزوم توجه به انواع دلالت‌ها در فقه الحدیث

نویسنده

چکیده

در راه فهم روایات، نیاز به روش صحیح علمی وجود دارد که آن را فقه الحدیث می‌نامیم. فهم متون احادیث، بدون توجه به مبانی مورد نیاز، امکان برداشت غلط و انحراف را در پی خواهد داشت. یکی از اموری که در جامعیت و پربار شدن و به روز بودن فقه الحدیث نقش مهم و اساسی دارد، توجه به انواع دلالت‌های احادیث است. محقق حدیث که در پی فهم صحیح از روایات است، نباید تنها به دلالت مطابقی احادیث اکتفا کند بلکه سایر دلالت‌های معتبر را نیز مدنظر قرار دهد که عبارت‌اند از: منطوق، مفهوم، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و دلالت اشاره. در این صورت است که تمام مطالب مستخرج از سخنان معصومان را مورد توجه قرار داده است. معصومینk خود به دلالت‌های مختلف کلام توجه داشته‌اند. این مقاله به بررسی اقسام دلالت‌ها و دلیل لزوم عنایت و درنظرگرفتن آن‌ها در تفسیر روایات می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of Attention to the implications in Hadith Understanding

چکیده [English]

In the process of hadith understanding, there is a need for an appropriate scientific approach; it is called "fiqh al-Hadith". Ignoring the principles of implications, thus, lead to mistakes in the understanding of the hadiths. In order to make the procedure of dealing with "fiqh al-Hadith" more comprehensive and up-to-date, Due to the kind of implications in hadiths. A hadith researcher who seeking the right understanding of it should not consider just the corresponding implication; rather, he or she is bound to pay attention to all possibly existing kinds of implications, which include texture, implied, requisite, monitive, and allusive implications. In this case the researchers considered all the concepts of Imam hadith. This approach to hadith understanding was also favored and practiced by Imams (pbut).This paper aims at survey different sorts of implications and the necessity of paying attention to them in hadith understanding

کلیدواژه‌ها [English]

  • implication
  • narration of Hadith
  • Hadith
  • Hadith Understanding (Fiqh al-hadith)