بررسی سندی زیارت عاشورا

نویسنده

چکیده

زیارت عاشورا چهار طریق اصلی دارد که سه مورد از آن به امام محمدباقرR و دیگری به امام صادقR می‌رسد. دو طریق در کتاب مصباح المتجهد از شیخ طوسی و دو طریق دیگر در کتاب کامل الزیارات ابن قولویه نقل شده است. اگر کسی بتواند مبنای رجالی معروف در مورد راویان احادیث کتاب کامل الزیارات، یعنی وثاقت تمامی آن‌ها بپذیرد، بی‌نیاز از تفحص و بحث در مورد صحت این زیارت بوده و به آسانی، صدور آن از امام باقرR را می‌پذیرد. اما اگر کسی این مبنا را قبول نداشته یا مانند صاحب این نوشتار تنها مشایخ بلاواسطه را مشمول این قاعده بداند، باید در مورد آحاد روایان این زیارت به مطالعه و دقت علمی بپردازد. مبنای قدما در تصحیح روایت که وثوق به صدور را بیشتر اهمیت می‌دهد تا وثاقت راویان نیز هرچند امروزه به خاطر قلت شواهد و قرائن کارایی چندانی ندارد، اما درخصوص زیارت عاشورا به سبب شهرت کم‌نظیر و متن معرفتی و دقیق آن می‌تواند ایجاد اطمینان نسبت به آن کند. در این نوشتار، طبق مبنای متأخرین مشی شده و با بررسی طرق این زیارت نتیجه خواهیم گرفت که سند دومی که در کتاب مصباح شیخ طوسی برای این روایت بیان شده، هم از نظر طریق شیخ به سند و هم خود سند بدون اشکال و قابل اعتماد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Sources of Ziyarat Ashura

چکیده [English]

The text of Ziyarat Ashuora has been transmitted in four main ways, three way reaches to Imam Muhammad Al- baqir (a.s.) and the next to Imam Jafar Al- Sadiq (a.s.). Two ways has been narrated in the book Misbah al- Mutahajjid by Sheikh Tusi and two other ways in the book Kamil al-Ziyarat by Ibn quliwaih. If someone agrees and accept the famous narrators of Kamil al-Ziyarat and trusts on all narrators there, there would be no need for to investigate about them and easily can trust on all those Ahadith and find out that they have been narrated by Imam Muhammad Al- baqir (a.s.). But if someone does not agree on those bases or as like as the writer of this paper only accepts the immediate narrators, must investigate exactly about every individual narrators. The base of early scholars that agree on the trust on issuance than trust on reliability of narrators although today it does not have efficiency because of the lack of evidence, but about Ziyarat Ashoura because of the unique fame and reputation and also Knowledgable and exact text of it we can trust on it. In this article the author has put his bases on the bases of late Scholars and by investigating the asnad of this Ziyarat we conclude that the second sand which has been mentioned in the book Misbaha al- Mutahajjid by Sheikh Tusi, both in the way of narration and the narrators has no problem and is trustworthy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrators
  • Ziyarah Ashuora
  • sanad
  • Kamil al-Ziyarat
  • Misbah Al- Mutahajjid