اعتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

نویسندگان

چکیده

احادیث لعن امت از روایات باب أشراط الساعه است که در آن‌ها، لعن شدن نسل‌های اولیۀ امت اسلامی توسط نسل‌های بعدی، از اسباب گرفتاری مسلمانان به بلاهای آخرالزمان معرفی شده است. روایات یادشده غالباً توسط شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل شده است که شیوخ حدیثی غیر امامی نیز داشته‌اند. با توجه به شباهت لفظی و سندی احادیث لعن امت در کتب شیعه و اهل سنت، احتمال منتقله بودن روایات یادشده از منابع اهل سنت به منابع شیعه وجود دارد. بعضی از علمای اهل سنت، به سبب عدم اعتقاد امامیه بر عدالت همۀ صحابه از سویی و لعن نمودن برخی از صحابه از سوی دیگر، بر آن‌ها خرده گرفته‌ و به حدیث لعن امت استناد کرده‌اند، درحالی‌که تمام اسناد و طرق حدیث لعن امت، به نظر محدثین ضعیف است. در صورت قبول ارتباط بین لعن امت و آخرالزمان، حدیث لعن امت، می‌تواند بر لعن شدن علیR توسط بنی‌امیه و خوارج و نواصب دلالت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Hadith of Nation (Ummah) imprecation; its Source and Concept

چکیده [English]

Nation (Ummah) imprecation Hadith belongs to Ashrat al-saah in which the imprecation of the early Islamic nations by the next generations is considered to be one of the causes of Muslims’ Involvement in the last time. The mentioned hadiths that have Sunni narrators have often been transmitted by Shiykh Saduq and Shiykh Tusi. Similarity of the words and sanad of Nation imprecation Hadith in Sunni and Shiite books, say this hadith maybe transmitted from Sunni sources to those of Shiite. Due to their lack of Imami belief in justice to all companions of the Prophet, and the imprecation of some of them on the other hand, some Sunni scholars have criticized Shiite scholars who have cited the Nation imprecation Hadith. But all asnad and chains of nation imprecation Hadith are weak. By accepting the relationship between the Nation imprecation and the last time, the nation imprecation Hadith may indicate the imprecation of Ali (pbuh) by the Umayyads, Kharijites and nawasib.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nation Imprecation
  • Ashrat al-saah
  • the last time