بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سُوَر معوذتین

نویسندگان

چکیده

یکی از روایاتی که دربارۀ سبب نزول سُوَر فلق و ناس وارد شده، روایت لبید بن اعصم یهودی درخصوص سِحر و جادو شدن پیامبر گرامی اسلام است. در روایات چنین آمده که شخصی به نام لبید بن اعصم با دمیدن در یازده گِره، پیامبر2 را سِحر نمود و ایشان به خاطر این سحر بیمار گردید. آنگاه خداوند دو سورۀ فلق و ناس را برای شفای پیامبر2 بر ایشان نازل فرمود. در نوشتار پیش ‌رو که به روش توصیفی‌تحلیلی انجام گرفته، تلاش شده است تا «سند و متن» این روایت در منابع شیعه و سنی تحلیل و ارزیابی گردد. بررسی‌های نشان می‌دهد که این روایت به طرق مختلف در منابع روایی و تفسیری فریقین نقل شده و همۀ آن‌ها از ضعف سندی برخوردار است. همچنین محتوای این روایات به دلیل اختلافات موجود در متن آن‌ها، تعارض با قرآن، شأن و عصمت پیامبر2 و حقایق تاریخی، دارای تشویش و اضطراب بوده و غیرقابل اعتماد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey on the Sanad and Text of Occasions of Revelation of al-Mu'awwidhatayn

چکیده [English]

One of the hadith about the occasions of revelation of surat al-Falaq and al-Nas is the saying by the Jewish Labid ibn A'sam about magic of Prophet Muhammad (PBUH). According tothis hadith, a person called Labid ibn A'sam bewitched Prophet Muhammad by blowing into eleven nodes and Prophet was sick because of this magic. Afterwards, God revealed surat al-Falaq and al-Nas to Prophet to heal him. The present research, which was carried out using the descriptive-analytical method, aimed at survey the “sand and text” of this hadiths in Shiite and Sunni sources. Investigations indicated that this hadith was mentioned in different hadith sources and exegetical sources of the two sects in different forms and all of these references suffer a weakness in sanad. In addition, the contents of these hadiths due to contradictions in their textual contents and conflict with the Quran, Prophet’s dignity, his infallibility, and historic facts, cause anxiety and distress and are not unreliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Mu'awwidhatayn
  • Labid ibn A'sam
  • Sanad criticize
  • text criticize