بررسی روایات مورد استنادی مشهور فقیهان در عدم تساوی زن و مرد در قصاص و دیات

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

برخی از فقهای معاصر برخلاف نظر مشهور فقیهان مبنی بر عدم تساوی زن و مرد در قصاص و دیات قائل به تساوی میان آنان شده‌اند. ایشان ضمن نقد مستندات روایی مشهور، به روایات دیگری به‌عنوان روایات معارض با روایات مستند مشهور، استناد جسته‌اند. مقالۀ حاضر، در صدد بیان این تعارض و ارائۀ راه حل برای رفع احتمالی آن است. به نظر می‌رسد با تحلیل انجام‌شده مستندات روایی مشهور، دارای اعتبار و حجیت لازم است و قول خلاف مشهور قابل دفاع نیست. این قول(خلاف مشهور) که سابقۀ چندانی ندارد به‌دلیل اینکه مستند روایی قابل توجهی ندارد، سعی کرده است بین روایات تعارض برقرار کند و آ‌ن‌ها را از اساس مخدوش نماید درحالی‌که روایات مورد استناد قول مشهور از نظر سند و دلالت متقن و غیر قابل تشکیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Traditions that Cited by Famous Jurists on the Inequality between Men and Women in Qisās and Diyāt

نویسندگان [English]

 • Alireza Ebrahimi
 • Alireza Rostami
University of Qom
چکیده [English]

Contrary to the opinion of famous jurists, some contemporary jurists argued that men and women are equal in Qisās and Diyāt. They have criticized the well-known traditions and cited other traditions as contradictory to the well-known traditions. The present article seeks to articulate this conflict and provide a solution for its possible resolution. It seems that by this analysis, the well-known traditional documents have the necessary validity and direction and the unknown quote cannot be defended. Of course, they have cited other reasons, such as justice, reason, and so on that be mentioned. Citation to rational independence evidence, as well as justice and equality evidence, be understood by examining and resolving the conflict between well-known and unknown traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Isnad Review
 • Isnad Conflict
 • Inequality in Qisās
 • Man and Woman
 • Well-known Jurisprudential Opinion
 • Minority
 1.  

  1. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، قم: مکتبة آیت‌الله مرعشی، 1403ق.
  2. ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی(والمستطرفات)، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی جامعۀ مدرسین، 1410ق.
  3. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی‌طالبR، تهران: حیدریه، 1376ش.
  4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، ۱۴۱۴ق.
  5. تحلیل تبریزی، ابوطالب، معجم الثقات، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1404ق.
  6. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، خلاصة الاقوال فی معرفة احوال الرجال، تهران: حیدریه، 1381ش.
  7. ـــــ ، مختلف الشیعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1374ش.
  8. حرّ عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: آل البیتk، 1414ق.
  9. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، لبنان: چاپ بیروت، 1409ق.
  10. صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، بیروت: مؤسسۀ اعلمی، 1406ق.
  11. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، نجف اشرف: بی‌نا، 1380ق.
  12. ــــــ ، تهذیب الاحکام، چ۳، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1364ش.
  13. ــــــ ، رجال الطوسی، نجف اشرف: مطبعة حیدریه، 1380ق.
  14. ــــــ ، العدة فی اصول الفقه، قم: بوستان کتاب، 1389ش.
  15. ــــــ ، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، هند: طبعه لکهنو، 1305ق.
  16. عبدالنبی، کاظمی، تکملة الرجال، تهران: انوارالهدی، 1383ش.
  17. فیض کاشانی، ملامحسن، کتاب الوافی، اصفهان: مکتبة امیرالمؤمنین، 1068ق.
  18. کلینی رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، چ۴، تهران: حیدریه، 136۷ش.
  19. کشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، معرفة الناقلین عن الائمة الصادقین ]اختیار معرفة الرجال[، دانشگاه مشهد، 1348ش.
  20. مفید، محمد بن محمد، نعمان حارثی بغدادی، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تهران: کتابخانه اسلامیه، 1377ق.
  21. مجلسی، محمدباقر، الوجیزة فی الرجال، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1420ق.
  22. نجاشی، احمد بن علی بن احمد، فهرست اسماء مصنفی الشیعة، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1365ش.