دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1398 (21) 
تحلیل انتقادی روایات متعارض کشی در جرح و تعدیل ابن‌عباس

صفحه 241-276

10.22052/0.21.241

الهام زرین‌کلاه؛ نصرت نیل‌ساز؛ نهله غروی نائینی؛ محمدعلی مهدوی راد