نویسنده = سید علیرضا حسینی
کلینی و حوزۀ حدیثی قم

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 125-146

عبدالرضا حمّادی؛ سید علیرضا حسینی


بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 181-206

عبدالرضا حمادی؛ سید علیرضا حسینی


ابن ولید و مستثنیات وی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-78

محمدتقی شاکر؛ علیرضا حسینی