نویسنده = ���������� ������ ��������
شناخت‌نامۀ خصائص‌نگاری با تأکید بر خصائص نسایی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 261-284

10.22052/0.22.261

علی احمد ناصح؛ سید محمدتقی موسوی کراماتی


بررسی روش فقه الحدیثی شیخ صدوق در چینش هندسی روایات ثقلین

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 227-250

10.22052/0.19.227

علی احمد ناصح؛ زهرا معارف؛ محمدتقی دیاری بیدگلی