کلیدواژه‌ها = حدیث موضوع
نگاهی نو به حدیث توریث انبیا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 239-260

10.22052/0.22.239

پرویز رستگار؛ علی محمدآقایی؛ مهدی الوانی


بازپژوهشی اصطلاح حدیث موضوع با تأکید برتحلیل مفهومی و فرایندی حدیث «من کذب»

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 191-216

هادی زینی ملک آباد؛ نهله غروی ناینی؛ نصرت نیل ساز؛ کاووس روحی برندق