نویسنده = کاووس روحی برندق
روش‌های فقه‌الحدیثی کتاب جامع احادیث الشیعه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-62

10.22052/0.22.43

محمد عسکری؛ نهله غروی نائینی؛ کاووس روحی برندق


بازشناسی احادیث مختص شیعه از میان احادیث مشترک فریقین دربارۀ دجّال

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 151-172

10.22052/0.19.151

نصرت نیل‌ساز؛ کاوس روحی برندق؛ سحر صدری


بازپژوهشی اصطلاح حدیث موضوع با تأکید برتحلیل مفهومی و فرایندی حدیث «من کذب»

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 191-216

هادی زینی ملک آباد؛ نهله غروی ناینی؛ نصرت نیل ساز؛ کاووس روحی برندق