نویسنده = کاظم طباطبایی
زبان شوخی در کلام معصومان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 191-212

10.22052/12.1.191

عاطفه ستودیان؛ سید کاظم طباطبایی؛ سید علی‌اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی‌زاده طبری


واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول در میان روش‌های مرسوم

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-24

10.22052/0.19.7

محمدجمال‌الدین خوش‌خاضع؛ سید کاظم طباطبایی


جستاری دربارۀ مدلول عبارت« سلیم الجنبه »

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 57-68

اعظم صادقی نیا؛ سید کاظم طباطبایی


تأملی در باب عنوان درایه الحدیث

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 55-66

کاظم طباطبایی؛ علیه رضاداد