نویسنده = پرویز رستگار
واکاوی انگیزۀ سیاسی تدلیس در حدیث

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 291-308

10.22052/hadith.2021.241578.0

اکرم حیدری؛ پرویز رستگار جزی


بررسی پادرمیانی رخداد مباهله در فرود آمدن سورۀ آل‌عمران

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 149-172

10.22052/12.2.7

رضا حاجیان حسین‌آبادی؛ پرویز رستگار جزی


نگاهی نو به حدیث توریث انبیا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 239-260

10.22052/0.22.239

پرویز رستگار؛ علی محمدآقایی؛ مهدی الوانی


رویکرد زبان شناختی شیخ محمدتقی شوشتری در روند نقد حدیث

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 245-274

10.22052/0.20.10

پرویز رستگار جزی؛ علیرضا عزیزیان غروی


بررسی سخن «الجنه تحت اقدام الامهات»

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 129-152

پرویز رستگار جزی؛ محمدتقی رحمت‌پناه


فراوانی محدثان آسیای میانه و پیوند آن با علم رجال

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 121-136

پرویز رستگار؛ زینب قصری


اجتهاد در تفسیر بخاری با تأثیرپذیری فراوانش از ابوعبیده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 173-196

پرویز رستگار؛ علیرضا پوربرات


بررسی سخن پیشوای حنفیان: «لو لا السَّنَتان لهلک النعمان»

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 95-118

پرویز رستگار