نویسنده = نصرت نیل ساز
خاستگاه تاریخی-جغرافیایی روایات نهی از شرکت در قتال بین مسلمانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2022.247410.1236

مرجان شیری؛ نصرت نیلساز


ملاک‌های عالمان شیعی در تدوین کتب ادعیه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 117-154

10.22052/hadith.2021.111279

نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل‌ساز؛ سیده فرزانه فخرایی


حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا پایان سدۀ سوم هجری

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 137-162

10.22052/12.1.137

نصرت نیل‌ساز؛ ابوالفضل رجائی فرد


تحلیل انتقادی روایات متعارض کشی در جرح و تعدیل ابن‌عباس

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 241-276

10.22052/0.21.241

الهام زرین‌کلاه؛ نصرت نیل‌ساز؛ نهله غروی نائینی؛ محمدعلی مهدوی راد


بازشناسی احادیث مختص شیعه از میان احادیث مشترک فریقین دربارۀ دجّال

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 151-172

10.22052/0.19.151

نصرت نیل‌ساز؛ کاوس روحی برندق؛ سحر صدری


بازپژوهشی اصطلاح حدیث موضوع با تأکید برتحلیل مفهومی و فرایندی حدیث «من کذب»

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 191-216

هادی زینی ملک آباد؛ نهله غروی ناینی؛ نصرت نیل ساز؛ کاووس روحی برندق