دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1396 (18) 

مقاله پژوهشی

نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌بیت

صفحه 7-38

10.22052/hadith.2018.111173

بی‌بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ عاطفه احیاء جهرمی