نویسنده = محمدابراهیم روشن ضمیر
ارزیابی روایات یونس بن ظبیان در کافی بر اساس بازیابی منابع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2022.246759.1230

سید سلیمان موسوی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ سید علی دلبری


تحلیل سندی و محتوایی «حدیث حوت» با توجه به پیشینۀ تاریخی آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 119-136

10.22052/12.1.119

سید سلیمان موسو ی؛ محمدابراهیم روشن‌ضمیر


حجیت سنت از دیدگاه محمود ابوریه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 85-104

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ مهدی عبادی