دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1395 (16) 
4. ارزیابی رجالیان دربارۀ محمد بن بحر رهنی

صفحه 75-98

سهیلا پیروز فر؛ فهیمه اکبرزاده یزدی


6. جفر و جامعه و رابطۀ آن‌ها در علم امامان شیعه

صفحه 125-146

الهام محمدزاده؛ رضا نیرومند؛ سید محمد مرتضوی


9. بازپژوهشی اصطلاح حدیث موضوع با تأکید برتحلیل مفهومی و فرایندی حدیث «من کذب»

صفحه 191-216

هادی زینی ملک آباد؛ نهله غروی ناینی؛ نصرت نیل ساز؛ کاووس روحی برندق