دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1392 (9) 
ابن ولید و مستثنیات وی

صفحه 51-78

محمدتقی شاکر؛ علیرضا حسینی


بازیابی منابع تفسیر قمی

صفحه 107-146

محمدکاظم رحمان ستایش؛ روح الله شهیدی


تحلیل و بررسی آرایه متناقض‌نمایی در نهج البلاغه

صفحه 249-280

سید رضا میراحمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ فاطمه لطفی مفرد نیاسری