دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1391 (8) 
محمد بن سنان از ورای دیدگاه‌ها

صفحه 37-64

محمدعلی مهدوی راد؛ امیر عطاءالله جباری


مکتب تفکیک و تفسیر اثری

صفحه 65-86

عباس همامی؛ حامد علی اکبرزاده


جایگاه روایت در تفسیر تسنیم

صفحه 111-140

سهیلا پیروزفر؛ طاهره ناجی صدره