دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، آذر 1401، صفحه 7-213 (28) 
نقد انگاره ادراج زهری در حدیث فدک

صفحه 39-56

10.22052/hadith.2021.242999.1074

علی باجی؛ یوسف فرشادنیا؛ محمد جواد حاجی ابوالقاسم دولابی