دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-374 (25) 
6. ملاک‌های عالمان شیعی در تدوین کتب ادعیه

صفحه 117-154

10.22052/hadith.2021.111279

نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل‌ساز؛ سیده فرزانه فخرایی


7. قرب الاسناد در نگارش‌های امامیه

صفحه 155-186

10.22052/hadith.2021.111278

حسین ستار؛ محمدرضا منوچهری نائینی؛ سید حسین فلاح‌زاده ابرقوئی