دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی فرایند تمییز احمد بن محمد در اسناد عده من اصحابنا در کافی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22052/hadith.2021.111316

محمدمهدی ولی زاده؛ ابوالقاسم ولی زاده


2. کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در مناظره امام صادق(ع) با عمرو بن عبید معتزلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22052/hadith.2021.241857.0

بی بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی


3. بررسی روش محدث نوری در چگونگی برخورد با اخبار متعارض در مستدرک الوسائل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22052/hadith.2021.241659.0

مهدی اکبرنژاد؛ محمدرضا حسینی نیا؛ نجمیه گراوند


4. واکاوی انگیزه سیاسی تدلیس در حدیث

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22052/hadith.2021.241578.0

اکرم حیدری؛ پرویز رستگار


5. ابن قولویه: محدثی در گذر از نصّ به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22052/hadith.2021.111350

انسیه عسگری؛ اعظم فرجامی


6. تعامل حوزه حدیثی مدائن با امامان شیعه(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

10.22052/hadith.2021.241770.0

علی محمد میرجلیلی؛ احمد زارع زردینی؛ محمدمهدی خیبر


7. جستاری در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رأی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

10.22052/hadith.2021.111468

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبداللهی عابد


8. بررسی چگونگی بهره‌گیری روایات از دانش‌های زبانی در تفسیر قرآن (مطالعۀ موردی آیۀ بسمله از تفاسیر البرهان و نور الثقلین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

10.22052/hadith.2021.111472

مریم میرزاخانی؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ رضا شکرانی


9. بررسی سندی و دلالی روایت تفسیری طبری ذیل آیه 24 سوره یوسف در خصوص تمهید مقدمات گناه توسط پیامبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

10.22052/hadith.2021.111473

هادی رزاقی؛ فاطمه فضلیان کاری


10. واکاوی حدیث موضوع در آثار رجالی سده های 3 و 4ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

10.22052/hadith.2021.111474

مرتضی سلمان نژاد؛ محمدکاظم طباطبایی؛ احمد پاکتچی


11. تحلیل ساختار روایی واقعه عاشورا بر اساس الگوی روایت شناسی گریماس مبتنی بر متن وقعه الطف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

10.22052/hadith.2021.111475

آزاده عباسی


12. بررسی سندی و محتوایی روایات شیعی در مورد خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22052/hadith.2021.241918.0

صمد بهروز؛ ضیاء الدین علیانسب؛ داود سلمانی